Spis rzeczy

I.­­­­

R.P. 1928.

RODOWÓD

współcześnie żyjących członków płci męskiej rodziny

Jaxów Na Kozłowem Małachowie Małachowskich herbu Gryf.

I.) Piotr comes na Małachowie (około 1352 - 1390 r.) prawdopodobnie identyczny z Pietraszem Małochą de Małochowo, kasztelanem (1377 r.) i wojewodą brzesko-kujawskim (1378 -1382 r.).
Syn tegoż:

II.) Sambor comes na Małachowie, kasztelan zbąszyński czyli zbąski (1399 - 1427 r.) ożeniony z Anastazją Naramówną herbu Łodzia z Rosnowa, córką Paszki Narama i Śmisławy z Radwankowa h. Przo­sna. Syn kaszt. Sambora i Anastazji:

III.) Marcin zwany Koziełkiem (około 1450 r.) dziedzic na Szemborowicach Małachowie i Czeluścinie, ożeniony z Świętochną z Cze­luś­ci­na. Syn ich:

IV.) Andrzej zwany Ruskiem (zmarł około 1485 r.), dziedzic na Szemborowicach Małachowie, ożeniony z N. Abramowiczówna (herbu Tę­pa Podkowa ?). Syn ich:

V.) Mikołaj zwany Koziełkiem (zmarł w 1506 r.) dziedzic na Kozłowem Małachowie i Bylinie, podsędek poznański (1504 r.) ożeniony z Małgorzatą z Bylina Bylińską herbu Łodzia. Czwarty z rzędu ich syn:

VI.) Jakób przydomku Koziełek dziedzic na Kozłowem Małachowie (zmarł 1540 r.) ożeniony z Anną Golczewską herbu Belina, córką rotm. chor. panc. Jakóba Golczewskiego. Syn Jakóba i Anny z Golczewskich:

 

Spis rzeczy

II.

VII.) Andrzej przydomku Kozieł (zm. w 1581/82) dziedzic na Kozłowem, Wierzbięcicach, i Złych Mięsic Małachowach, poseł na sejm w 1573 r., ożeniony 1-o voto z Magdaleną Skąpską herbu Doliwa, córką Feliksa za Skąpego Skąpskiego. Syn Andrzeja i Magdaleny ze Skąpskich:

VIII.) Jan przydomku Kozieł (zm. 1609 r.) dziedzic na Małachowie Złych Mięsic i Małachówku, ożeniony 1-o voto z Reginą hr. Moszczyńską (vel Moszczeńską) herbu Nałęcz, córką Jakóba z Moszczonnego Moszczyńskiego i Anny z Drachowskich herbu Samson, dziedziców na Lisewie. Syn Jana i Reginy z Moszczyńskich: (cop. VIII 1593 r.):

IX.) Wojciech ostatni przydomku Koziełek lub Kozieł (ur. ok. 1596, um. ok. 1662/64 r.) dziedzic na Kozłowem i Złych Mięsic Małachowach, ożeniony (cop. 1621/22 r.) z Anną Zajączkowską herbu Zaręba (zmarłą w 1658 r.) córką Jana Zajączkowskiego. Syn Woj­cie­cha i Anny z Zajączkowskich:

X.) Jacek, (ur. ok. 1625 r. um. ok. 1685 r.) dziedzic na Koz­ło­wem Małachowie, dzierżawca Marzelewa, ożeniony (cop. w 1652 r.) z Teresą Malczewską herbu Abdank (zmarłą w 1702/03 r.) córką Jana z Malczewa Malczewskiego i Katarzyny z Naramowskich herbu Łodzia. Syn Jacka i Teresy z Malczewskich:

XI.) Mikołaj Piotr Tomasz 3-ga im. (ur. ok. 1655 r. um. w 1709 r.) dziedzic na Kozłowem Małachowie, dzierżawca Jankowa, chorąży kaliski, ożeniony (cop. 25.XI.1700 r. w Trzeku) z Zofią Miaskowską herbu Leliwa (2-o voto za Kazimierzem Strzeleckim herbu Oksza), córką Jana i Zofji z Smoguleckich herbu Grzymała, dzedziców na Trzeku. Syn Mikołaja i Zofii z Miaskowskich (naj­star­szy):

XII.) Łukasz (ur. 18.X.1701 r. w Trzeku, um. w marcu 1776 r. w Hnilicach), dziedzic na Kozłowem Małachowie, Szymkowcach, Za-

 

Spis rzeczy

III.

rudziu, Kuryłówce, Kuśnierówce, Hnilicach z przyl., starosta Nastaski, Nazawizowski i Radenicki, pułk. komputu .Kor., rotm. chor. panc. własnego znaku, porucznik chor. panc. znaku podskarb. wk. kor. hr. Karola Siedlnickiego, ożeniony z Teresą Katarzyną 2-ga im. Glinojecką herbu Prus II-o (cop. 26.VII.1745 r. w Stanisławowie, urodzoną 30.IV.1725 r. w Stanisławowie, zm. 16.V.1804 we Lwowie), córką Jana skarb. łomżyńskiego i Anny z Hilczenów herbu Jelita, dziedziców na Toporowcach, Kuryłówce i Glinojecku. Syn pierworodny Łukasza i Teresy z Glinojeckich:

XIII.) Józef Kajetan Jerzy 3-ga im. (ur. 10.III.1747 r. w Toporowcach, um. 20.XI.1807 w Suszczynie), dziedzic na Szym­kow­cach, Zarudziu, Kuryłówce, Kuśnierówce, Hnilicach z przyl., Krasnostawcach, Żerdziach, Ostałowicach i Suszczynie z przyl., dierżawca Bucniowa, starosta Radenicki, generał adjutant W. Polskich, ożeniony 2-o voto (cop. 16.IX.1787 r. w Czernielowie) z Zofią (właść. Marją, Anną Zofją 3-ga im.) Gryza-Morawską herbu Dąbrowa (ur. 6.I.1766 r. w Czołhańszczyźnie, um. 13.VII.1839 r. w Kipiaczce), córką Jana z Wielkich Moraw Gryzy-Morawskiego re­gen­ta grodzkiego nurskiego i ciechanowskiego i Katarzyny ze Żdżańskich herbu Lubicz, podstolanki mścisławskiej, dziedziców na Czernielowie, Czołhańszczyźnie etc. Synowie Józefa i Zofii z Gryzów-Morawskich:

Najstarszy XIV A) Eligiusz Andrzej 2-ga im. (ur. 1788 r. w Bucniowie um. 1829 r. w Wolanowie, współwłaść. Su­szczy­na z przyl., oże­nio­ny (cop. 1811 r. w Min­kow­cach) z Pulcherją hr. Ścibor-Marchocką herbu Ostoja (ur. ok. 1795 r. w Min­kow­cach um. w 1877 r. w Tro­skoń­cu). Drugi z rzędu XIV B) Meliton (ur. 11.X.1790 r. w Bucniowie um. 1.IX.1875 r. w Palejowej) dzie­dzic na Wasylkowcach, Kozówce, Palejowej i Mahajowej współ­właść. Suszczyna z przyl. o­że­nio­ny (cop. 1822 r. w Min­kow­cach) z Julją hr. Ścibor-Marchocką herbu Ostoja (ur. 30.V.1806 r. w Minkowcach um. 10.V.1887 w Nowym Dworze).

córkami Ignacego „Reduxa” hr. Ścibor-Marchockiego pana na Min­kowcach i Ruffipolis i żony tegoż Ewy z Ruffi´ch herbu własnego.

 

Spis rzeczy

IV.

Z obu tych małżeństw pod XIV A i B wywodzą się wszyscy współcześnie dzisiaj żyjący członkowie rodziny Jaxów Małachowskich.

Od XIV A. Członkowie gałęzi starszej:

Syn pod XIV A wymienionych Ryszard (ur. 1818 w Wolanowie um. 5.III.1889 r. w Wolanowie), dziedzic na Wolanowie, Janówce i Gregorjówce, podpułkownik kawalerji wojsk rosyjskich, ożeniony z Dorotą Jaxa Małachowską herbu Gryf (córką Melitona Jaxy Małachowskiego i Julji z hr. Ścibor Marchockich h. Ostoja), miał syna imieniem Soter (ur. 1867 r. w Wolanowie) współwłaściciela Wolanowa. O­bec­nie mieszkającego w Krakowie, ożenionego z Jadwigą de Lenie-Youga, artystę malarza.

Syn pod XIV A wymienionych: Ignacy (ur. w 1820 r. w Wo­la­no­wie, um. 23.I.1871 r. w Prochorowej), dziedzic na Prochorowej i Darjówce, ożeniony z Marją Smukrowiczówną (2-o voto za Justynem Łukomskim herbu Doliwa) zmarłą 17.II.1887 r. w Plant-Champigny, miał synów Eligjusza i Augusta. Eligjusz (ur. w 1859 r. w Pro­cho­ro­wej), dziedzic na Darjówce i Czabance Niższej, porucznik marynarki woj. rosyjskiej, ożeniony z Gertrudą Kołyszkówną herbu Denis. Obecnie żyje w Milanówku pod Warszawą. August (ur. 29.X.1863 r. w Prochorowej), dziedzic na Prochorowej, ożeniony 1-o voto z Malwiną Kulisich (córką Ludwika kons. serb. w Ni­ko­ła­je­wie i Adeliny Charpier) zmarłą w lutym 1889 r.. Obecnie żonaty z Pauliną Lipkowską herbu Brochwicz, mieszka w Warszawie. Ma syna z 1-małż. imieniem Ryszard (ur. 1887 r. w Prochorowej) inżyniera architekta, prof. polit. w Lima, Peru, Płd. Ameryka, ożenionego z Marją Benavides tamże, z którą ma synów Augusta, Ryszarda i Filipa (ur. w latach 1913 - 23 w Lima Peru).

 

Spis rzeczy

V.

Od XIV B. Członkowie gałęzi młodszej.

Syn pod XIV B wymienionych Meliton (ur. 13.VIII.1828 w Susz­czy­nie, um. 10.VI.1893 r. w Krakowie) dziedzic na Elisawetce i Bułdynce, ożeniony z Leonidą Łukomską herbu Doliwa (cop. 1861 r. w Odessie, ur. 16.XII.1840 r. w Odessie, um. 15.V.1926 r. w Kra­ko­wie), córką Longina Prokopa 2-ga im. dr. med., radcy dworu i Zuzanny ze Stephanich, miał syna Zygmunta (ur. 16.VI.1867 r. w Elisawetce, um. 22.XII.1915 r. w Krakowie), współwłaść. Eli­sa­wet­ki, Bułdynki i Palejowej, ożenionego z Julją Kołyszkówną herbu Denis (córką Benedykta i Wiktorji z Jaxów Małachowskich herbu Gryf), obecnie zamężną za gen. W.P. Rajmundem Baczyńskim, mie­szka­ją­ca w Poznaniu. Syn Zygmunta i Julji z Kołyszków Zygmunt (ur. 2.I.1902 r. w Elisawetce), obecnie leśniczy lasów państw. w Rogoźnej pod Brześciem Lit.

Tenże Meliton i Leonida z Łukomskich mieli syna imieniem Władysław Justyn 2-ga im. (ur. 16.IX.1869 r. w Elisawetce), współwłaść. Elisawetki, Bułdynki i Palejowej, ożenionego z Adelą Głębocką herbu Doliwa (córką Juljana i Marji z Mogilnickich herbu Lubicz), mieszkają obecnie w Warszawie. Syn powyższych Jan (ur. 6.VI.1902 r. w Warszawie), obecnie słuchacz polit. w Warszawie.

Tenże Meliton i Leonida z Łukomskich mieli syna imieniem Eugenjusz Karol 2-ga im. (ur. 11.I.1875 r. w Krakowie), współwłaść. Elisawetki, Bułdynki, Palejowej, emer. podpułk. W.P., ożeniony z Janiną Markuszewską herbu Lewart (córką Hipolita Kajetana 2-ga im. i Marji z Gorczyńskich h. Gołocki odm.), obecnie mieszkają w Kra­ko­wie. Syn powyższych Bohdan Hipolit 2-ga im. (ur. 24.III.1902 r. w Krakowie), obecnie słuchacz U.J.

 

Spis rzeczy

VI.

Syn pod XIV B. wymienionych Melitona i Julji z hr. Ścibor Marchockich Karol (ur. 1831 r. w Suszczynie um. 6.VIII.1897 r. w Karlsbadzie, poch. w Stryjówce), dziedzic na Palejowej i Stryjówce, ożeniony 2-o voto z Marją Rudnicką herbu Lis (córką Teodora i Zofji z Mrozowickich herbu Prus III-o), obecnie mieszkającą we Lwowie, miał syna imieniem Jerzy Ryszard 2-ga im. (ur. 1887 r. w Palejowej) właściciela Stryjówki, żonatego dwukrotnie, 1-o z Ewą hr. Ścibor Marchocką herbu Ostoja (córką Juljana i Jadwigi z Jaxów Małachowskich herbu Gryf), zmarłą w 1923 r. we Lwowie, i ma syna z tejże imieniem Jerzy Karol 2-ga im. (ur. 1915 r. w Lubomile). 2-o ożeniony z Heleną Jaxą Małachowską herbu Gryf (córką Tadeusza i Ludgardy z Jaxów Małachowskich herbu Gryf), obecnie mieszkają w Stryjówce i mają synów Romana (ur. 30.XI.1924 r. we Lwowie) i Karola (ur. 5.VII.1926 r. w Stryjówce).

Syn pod XIV B. wymienionych Melitona i Julji z hr. Ścibor Marchockich Edward Łukasz 2-ga im. (ur. 13.X.1834 r. w Suszczynie, um. 18.IV.1902 w Odessie), dziedzic na Broszkówce, Lasku, Wapniarce, i Skorykach, żonaty był dwukrotnie. 1-o z Julją Jaxa Małachowską herbu Gryf (córką Sotera i Leopoldyny z Mochnackich), zmarłą w 1884 r. w Broszkówce, 2-o z Gabrjelą Mrozowicką herbu Prus III-o (córką Stanisława i Eugeni z Załęskich h. Prus II-o), mieszkającącą obecnie we Lwowie. Syn Edwarda z 1-go małż. Tadeusz Justyn (ur. 29.VI.1864 r. w Broszkówce, um. 23.XI.1915 r. w Wapniarce) właściciel Wapniarki i Alexandrówki, ożeniony z Lugardą Jaxa Małachowską herbu Gryf (córką Ryszarda i Doroty z Jaxów Małachowskich herbu Gryf), mieszkającą obecnie w Tarnopolu, miał syna Ryszarda (ur. 28.VI.1892 r. w Wapniarce), obecnie mieszkającego w Tarnopolskiem.

 

Spis rzeczy

VII.

Syn Edwarda z 1-go małż. Zdzisław Dawid 2-ga im. (ur. 30.VI.1869 w Broszkówce) właściciel Lasku, ożeniony z Heleną de Lenie-Younga, mieszkają obecnie w Miękiszu St. pod Jarosławiem. Syn Edwarda z 1-go małż. Stanisław (ur. 1873 r. w Broszkówce) właściciel Broszkówki, ożeniony z Marją Taranow, mieszkają obecnie w Warszawie.

Syn Edwarda z 2-go małż. z Gabrjelą Mrozowicką Wacław (ur. 23.XI.1888 r. w Odessie) właściciel Medyna i Pieńkowiec, ożeniony z Olgą Kańską herbu Janina (córką Edwarda i Zofji z Winnickich herbu Sas), mieszkają obecnie w Medyniu i mają synów Andrzeja (ur. 30.IX.1919 r. we Lwowie) i Aleksandra (ur. 23.XI.1924 r. we Lwowie).

Syn Edwarda z 2-go małż. Czesław (ur. 28.X.1895 r. w Odessie) właściciel Skoryk, mieszka obecnie we Lwowie.

capEnd